tranthihuong

Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”

Rate this Entry

Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 496 trang.

Sách này giới thiệu các thành tựu kỹ thuật đạt được trong lĩnh vực hỗn hợp vật liệu đàn hồi và cấu trúc mạng lưới. Cụ thể, sách giới thiệu các khía cạnh khác nhau như quá trình tạo thành các hỗn hợp cao su, gia công, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của chúng một cách hệ thống và toàn diện. Các chương khác giới thiệu các nội dung cơ bản về vật liệu đàn hồi thông thường, vật liệu đàn hồi đặc biệt, phối trộn, sử dụng chất độn nano, gia công, lưu hóa, hỗn hợp cao su với nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt rắn giúp người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung của sách.

Sách này được đóng góp bởi nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và là một tài liệu tham khảo tốt trong lĩnh vực hỗn hợp vật liệu đàn hồi. Sách phù hợp với môi trường đại học (giảng viên, sinh viên) và các hoạt động nghiên cứu sản xuất (kỹ thuật viên, nghiên cứu viên).

Contents
Chapter 1. Advances in Elastomers: Their Blends and Interpenetrating Networks-State of Art, New Challenges and Opportunities
Chpater 2. General Purpose Elastomers: Structure, Chemistry, Physics and Performance
Chapter 3. Special Purpose Elastomers: Synthesis, Structure-Property Relationship, Compounding, Processing and Applications
Chapter 4. Compounding and Vulcanization
Chapter 5. Elastomer Processing
Chapter 6. Immiscible Rubber Blends
Chapter 7. Rubber/Thermoplastic Blends: Micro and Nano Structured
Chapter 8. Rubber-Thermoset Blends: Micro and Nano Structured
Chapter 9. Interphase Modification and Compatibilization of Rubber Based Blends
Chapter 10. Interpenetrating Polymer Networks: Processing, Properties and Applications
Chapter 11. Micro and Nanofillers in Rubbers
Chapter 12. Magnetorheological Elastomers and Their Applications
Chapter 13. Radiation Processing of Elastomers
Chapter 14. Electro-Elastic Continuum Models for Electrostrictive Elastomers.

Tham khảo tài liệu Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks, P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew, Springer, 2013.
Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org
Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh đính kèm  

Submit "Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”" to facebook Submit "Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”" to Digg Submit "Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”" to del.icio.us Submit "Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”" to StumbleUpon Submit "Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”" to Google