tranthihuong

Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends

Rate this Entry
Đối với cao su thiên nhiên (NR), chất độn silica do có tính phân cực cao nên không phân tán tốt và dễ kết tụ lại, chúng còn hấp phụ các chất xúc tiến amine và các phức của muối kẽm dẫn đến thời gian lưu hóa kéo dài. Tuy nhiên, các nhóm hydroxyl và silanol trên bề mặt silica có thể hình thành liên kết hydro với nhóm chlorine allylic của cao su chloroprene (CR). Vì vậy, tính kháng lão hóa, kháng dầu và ozone có thể tăng lên khi CR được thêm vào để tạo blend CR/NR độn silica.

Ảnh hưởng của tỷ lệ blend đến tính chất của blend CR/NR độn silica đã được các tác giả P. Sae-oui, C. Sirisinha và K. Hatthapanit khảo sát trong tập 1 của chương 1 trang 8-14 của tạp chí khoa học eXPRESS Polymer Letters, xuất bản năm 2007. Ngoài các tính chất cơ học các tác giả cũng quan tâm đến tính kháng lão hóa nhiệt, kháng dầu và ozone của blend.

Tài liệu tham khảo “Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends”, P. Sae-oui, C. Sirisinha và K. Hatthapanit, eXPRESS Polymer Letters Vol.1, No.1 (2007) 8–14.

Lê Minh Tân, v.rubber giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends" to facebook Submit "Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends" to Digg Submit "Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends" to del.icio.us Submit "Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends" to StumbleUpon Submit "Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends" to Google