RuBBeR

Current Topics in Elastomers Research

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản CRC Press, được biên tập bởi Anil K. Bhowmick. Sách được xuất bản vào năm 2008, dày 1104 trang.
Cao su là một vật liệu kỹ thuật quan trọng, được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Tuy vậy, các nghiên cứu về cao su vẫn phát triển mạnh để tạo ra vật liệu mới đáp ứng các yêu cầu ứng dụng ngày càng khắc nghiệt. Các nhà nghiên cứu, kỹ sư đôi khi boăn khoăn không biết rõ các hướng nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực cao su.
Sách này giới thiệu tổng quan những nghiên cứu, ứng dụng vật liệu đàn hồi hiện tại và những hướng phát triển trong tương lai. Sách được chia thành 7 phần gồm 38 chương. Phần đầu tiên giới thiệu về sách. Phần 2 giới thiệu về các loại cao su và vật liệu tổng hợp mới, cũng như thành phần hóa học và mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất. Thành phần phối trộn hỗn hợp cao su được giới thiệu trong phần 3, chủ yếu về những nguyên liệu quan trọng và cơ chế hoạt động của chúng. Tiếp đó, hai kỹ thuật mới đặc trưng vật liệu đang được sử dụng là 3D-TEM và AFM cũng được đề cập. Trong khi đó, phần 5 bàn luận về cơ chế gia cường; tác động của thời gian, nhiệt độ lưu hóa; tính nhớt đàn hồi, tính mỏi, mài mòn, kết dính, lưu biến, cán trộn và gia công cao su. Chương 6 bàn luận về lốp xe, một trong những ứng dụng chính của cao su. Chương cuối cùng giới thiệu các kỹ thuật chế biến cao su an toàn môi trường và tái sinh cao su.

Name:  Current-Topics-in-Elastomers-Research.JPG
Views: 2241
Size:  26.1 KB
Contents
Section 1. Introductory Chapter
Section 2. New Elastomers and Composites
Section 3. Rubber Ingredients
Section 4. New Characterization Techniques
Section 5. Physics and Engineering
Section 6. Tires
Section 7. Eco-Friendly Technology and Recycling
Các đề tài, hướng nghiên cứu được giới thiệu bởi các chuyên gia của nhiều nước khác nhau, tuy vậy do lĩnh vực vật liệu đàn hồi rất rộng nên không tránh khỏi một số đề tài không được đề cập.
Tham khảo từ tài liệu Current Topics in Elastomers Research, Anil K. Bhowmick, CRC Press, 2008

Submit "Current Topics in Elastomers Research" to facebook Submit "Current Topics in Elastomers Research" to Digg Submit "Current Topics in Elastomers Research" to del.icio.us Submit "Current Topics in Elastomers Research" to StumbleUpon Submit "Current Topics in Elastomers Research" to Google

Thể loại
Cao su nhân tạo