• Chuyển đổi công nghệ chế biến SVR 3L sang SVR 10, 20

    (CSVN) - Nhằm xây dựng các mô hình thu hoạch và chế biến mủ SVR 10, 20 với các công nghệ khác nhau phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ SVR 3L sang SVR 10, 20 với chi phí hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, sắp tới, VRG sẽ ban hành phương án chuyển đổi theo hướng mở, không ràng buộc theo vùng miền hay mô hình nào.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại : http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/ky-thu...svr-10-20.html

  • Giới thiệu về www.caosu.org