tranthihuong

  1. So sánh chất độn silica và than đen

    Than đen là chất độn gia cường chính cho nhiều hỗn hợp cao su. Than đen được sản xuất trong một dãy rộng kích thước hạt (diện tích bề mặt). Ngoài việc được phân loại bởi kích thước, than đen còn được phân loại theo cấu trúc. Cấu trúc than đen có dạng giống chuỗi hoặc nhánh, ảnh hưởng đáng kể đến gia công và các tính chất của hỗn hợp vật liệu đàn hồi được độn than đen. Đặc ...
  2. Chất độn carbon nanotubes cho rubber nanocomposites

    Từ những ngày đầu của công nghiệp cao su, các chất độn ở dạng hạt mịn như than đen, silica hoặc calcium carbonate được thêm vào hỗn hợp cao su để cải thiện tính chất vật lý và cơ học. Tuy nhiên, để đạt được những tính chất mong muốn phải dùng những chất độn truyền thống ở mức cao (trên 40 phr). Điều này tác động bất lợi lên khả năng gia công của hỗn hợp, tăng khối lượng sản ...