tranthihuong

  1. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 1)

    Để đạt hiệu quả về chi phí sản xuất, các sợi gia cường thường được ngâm một hệ kết dính chuẩn (RFL), các kỹ sư cao su phải lựa chọn thành phần cao su phù hợp nhất cho từng loại sợi. Vì vậy, mức độ kết dính giữa cao su và sợi gia cường nhìn chung là vấn đề được giải quyết trong phạm vi công ty cao su. Nhiều thành phần trong hỗn hợp cao su như chất kết mạng, chất độn, phụ gia ...
  2. Đặc trưng của các nhóm silanol trên bề mặt silica

    Ngược với bản chất dễ mất đi của nước tự do, các nhóm silanol trên bề mặt silica rất bền ở nhiệt độ tới 250oC. Nhiệt độ này trên nhiệt độ gia công cao su, vì thế có thể xem bề mặt silanol là đặc trưng vĩnh viễn của silica. Silanol tạo nên bản chất ưa nước của silica. Ngoài ra, mạng lưới silanol liên kết hydro với nhau dẫn đến độ nhớt, độ cứng trong các hợp chất gia cường silica cao hơn, so với các hỗn hợp dùng ...