Tôi hay mua cao su RSS, nhưng chưa nhận biết rõ chất lượng từng loại cao su RSS : 1,2,3,4 .
Sự khác nhau giữa loại 1 và 2 dẫn đến việc trả tiền mua nhầm : mua loại 2 trả tiền loại 1.
Xin cho biết thêm chất lượng giữa 2 loại đóng gói 33,33Kg và 100Kg có giống nhau không.