E làm đủ mọi cách mà vẫn ko chín, anh chị có thể chỉ e cách lưu hóa tái sinh butyl