Giới thiệu với các bạn đường link để đọc :
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CAO SU
Tác giả : ThS Đỗ Thành Thanh Sơn

Phần A : TỔNG QUAN
I. Cao su thiên nhiên
II. Cao su tổng hợp
Phần B : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN
I. Giới thiệu
II. Công nghệ chế biến cao su thiên nhiên
Phần C : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CAO SU TỔNG HỢP
1. Một số cao su tổng hợp quan trọng
2. Các phương pháp sản xuất
3. Quy trình tổng hợp SBR
4. Một số ứng dụng tiên tiến của cao su tổng hợp
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=8676