tranthihuong

Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản American Chemical Society, được biên tập bởi James E. Mark và Joginder Lal. Sách được xuất bản vào năm 1982, dày 576 trang.

Sách này cập nhật những tiến bộ trong nghiên cứu về vật liệu đàn hồi. Có nhiều loại vật liệu đàn hồi mới được tổng hợp như block copolymer nhiều pha, organophosphazene và vật liệu đàn hồi kết tinh do kéo căng. Về quá trình kết mạng, xuất hiện kỹ thuật tạo liên kết mạng do các nhóm phản ứng ở đầu chuỗi. Ngoài ra, còn có sự hình thành của các lý thuyết phân tử giải thích tính đàn hồi của cao su và sự cải tiến trong các phương pháp thử nghiệm để kiểm tra và phát triển các lý thuyết này. Các chương trong sách được tập hợp từ các báo cáo của hội nghị khoa học về vật liệu đàn hồi được tổ chức ở New York vào năm 1981.

Contents

Chapter 1. Basic Concepts in Elastomer Synthesis
Chapter 2. Synthetic Aspects of Crystallizable Elastomer
Chapter 3. Synthesis of Elastomers with Strain-Induced Crystallization
Chapter 4. Synthesis and Properties of Diene Elastomers With Controlled Structure
Chapter 5. Elastomeric Polydiene ABA Triblock Copolymers with Crystalline End Blocks
Chapter 6. Effects of Variation of Composition and Block Sequence on Properties of Copolymers Containing Semicrystalline Block(s)
Chapter 7. cis/trans Control in Elastomers from Monocyclic Olefins and Diolefins
Chapter 8. Polymers of 1,4-Hexadiene
Chapter 9. Structural Factors and Tensile Properties of Ethylene—Propylene—Diene Terpolymers Prepared with Various Catalyst Systems
Chapter 10. Quasi-living Carbocationic Polymerization of Alkyl Vinyl Ethers and Block Copolymer Synthesis
Chapter 11. Polyphosphazene Elastomers: Synthesis, Properties, and Applications
Chapter 12. The Relation Between Dynamic and Equilibrium Moduli, with Consideration of Entanglements
Chapter 13. Small Angle Neutron Scattering from Polymer Networks
Chapter 14. Molecular Configurations of Elastomers Via Solid State NMR
Chapter 15. Crystallization of Stretched Networks and Associated Elasticity
Chapter 16. Elasticity and Structure of Cross-linked Polymers1: Networks with Comblike Cross-link
Chapter 17. Equilibrium Tensile Behavior of Model Silicone Networks of High Junction Functionality
Chapter 18. Bimodal Elastomeric Networks
Chapter 19. Threshold Tear Strength of Some Molecular Networks
Chapter 20. Experimental Studies of the Formation and Properties of Polymer Networks
Chapter 21. Structure and Elasticity of Loose Step Polyaddition Networks
Chapter 22. Elastic Modulus, Network Structure, and Ultimate Tensile Properties of Single-Phase Polyurethane Elastomers
Chapter 23. Recent Two-Network Results on the Effect of Chain Entangling in Cross-linked Elastomers
Chapter 24. Optical Studies of Rubbers
Chapter 25. Some Comments on Thermoplastic Elastomers
Chapter 26. Homogeneous and Heterogeneous Rubbery-Rubbery Diblock Copolymers and Polymer Blends: A Unified View
Chapter 27. Fundamental Aspects of the Chemical Applications of Cross-linked Polymers
Chapter 28. Approximative Methods for the Evaluation of Equilibrium Moduli of Relaxing Rubber Networks
Chapter 29. Characterization of Elastomers for Use in Circulatory Assist Devices

Tham khảo tài liệu Elastomers and Rubber Elasticity, James E. Mark và Joginder Lal, American Chemical Society, 1982.
Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity" to facebook Submit "Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity" to Digg Submit "Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity" to del.icio.us Submit "Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity" to StumbleUpon Submit "Giới thiệu sách Elastomers and Rubber Elasticity" to Google