tranthihuong

Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản Springer, được viết bởi tác giả M.J. Loadman. Sách được xuất bản vào năm 1999, dày 378 trang.

Ấn bản thứ 4 của sách này cung cấp thông tin về các kỹ thuật phân tích cao su và các polymer giống cao su. Cấu trúc của nó vẫn được duy trì như các ấn bản trước đó. Trong đó, mỗi chương được mở rộng, giới thiệu chi tiết về các phương pháp phân tích, hơn là chỉ bàn luận những ứng dụng của một thiết bị hoặc một kỹ thuật phân tích cụ thể. Bên cạnh đó, sách giới thiệu mối liên quan giữa các dữ liệu phân tích chính và tác động của công thức cao su lên mối quan hệ này. Ngoài ra, các kết luận được rút ra từ các dữ liệu phân tích được bàn luận về tính hợp lý của nó, để người đọc hiểu sâu hơn các thông tin thu nhận được.Contents
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Sampling and Sample Preparation
Chapter 3. Extraction
Chapter 4. Analysis of Extracts
Chapter 5. Solution Methods
Chapter 6. Quantitative Elemental Analysis
Chapter 7. Instrumental Polymer Analysis
Chapter 8. Polymer Characterization
Chapter 9. Blend Morphological Analysis
Chapter 10. Inorganic Fillers and Trace Metal Analysis
Chapter 11. Carbon Black
Chapter 12. Formulation Derivation and Calculation
Chapter 13. Blooms and Visually Similar Phenomena
Chapter 14. Validity of Results
Tham khảo tài liệu Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition, M.J. Loadman, Springer, 1999.

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org
Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh đính kèm  

Submit "Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”" to facebook Submit "Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”" to Digg Submit "Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”" to del.icio.us Submit "Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”" to StumbleUpon Submit "Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”" to Google