RuBBeR

Khuôn ép cao su

Rate this Entry
Khuôn trong hình 3.8 cho thấy cao su được tạo hình trước, được đặt vào trong lỗ khuôn trước khi khuôn đóng lại. Các chốt định vị trong khuôn gài vào các bạc lót chúng trong lúc đóng kín khuôn...
3.3.1 Compression Molding 3.3.1 Đúc khuôn ép
The mold in Fig. 3.8 shows a rubber preform positioned in its mold cavity before the mold closes. Khuôn trong hình 3.8 cho thấy cao su được tạo hình trước, được đặt vào trong lỗ khuôn trước khi khuôn đóng lại.
Leader pins in the mold engage their respective bushings during mold closure. Các chốt định vị trong khuôn gài vào các bạc lót chúng trong lúc đóng kín khuôn.
While the mold shown in this figure contains only one cavity, multiple cavity molds are more commonly used and some may contain 1000 or more cavities. Trong khi khuôn được thể hiện trong hình này chỉ chứa một lỗ khuôn, các khuôn có nhiều lỗ thường được sử dụng thông dụng hơn và một vài khuôn có thể chứa 1000 lỗ hoặc nhiều hơn.
The molding sequence consists of placing a preform in the cavity of an open mold, followed by mold assembly. Các bước đúc khuôn gồm đặt mẫu cao su đã tạo hình trước vào trong lỗ của một khuôn mở, tiếp theo là lắp khuôn lại.
The assembled mold is then placed in a press that applies the necessary force to squeeze the preform and configure it to the mold cavity.
Các khuôn được lắp sau đó được đặt trong một máy ép, tác động một lực cần thiết để ép mẫu và định hình nó trong lỗ khuôn.
The volume of the preform in the mold exceeds the cavity volume and the excess compound is squeezed past the land (Fig. 3.9) into the overflow groove – also called a flash groove.
Thể tích của mẫu trong khuôn vượt quá thể tích lỗ và lượng dư này được ép qua gờ (Hình 3.9) vào trong rãnh chảy tràn – cũng được gọi là rãnh thoát.
The land is the small area of a mold surface bordering a mold cavity.
Gờ là một vùng nhỏ của bề mặt khuôn bao quanh lỗ khuôn.
Name: H3-8-1-19-11-2012 8-51-17.png
Views: 2107
Size: 97.0 KB
Name: H3-8-2-19-11-2012 8-52-34 SA.png
Views: 1897
Size: 99.5 KB
Figure 3.8 Open compression mold showing a rubber perform positioned in its mold cavity before closing the mold Hình 3.8 Khuôn ép mở cho thấy mẫu cao su đã tạo hình được đặt trong lỗ khuôn của nó trước khi đóng khuôn

Name: H3-9-1-19-11-2012 8-53-22 SA.png
Views: 1936
Size: 122.3 KB
Name: H3-9-2-19-11-2012 8-54-08 SA.png
Views: 2019
Size: 127.4 KB
Figure 3.9 Closed compression mold showing partially filled overflow Hình 3.9 Khuôn ép đóng cho thấy phần chảy tràn được làm đầy một phần

It is undesirable for the excess compound to exit the mold cavity and completely fill the overflow groove during compression molding. Không mong muốn lượng dư hỗn hợp quá nhiều trong khuôn và đầy hoàn toàn rãnh chảy tràn trong quá trình đúc khuôn ép.
The reason is that the compound flowing past the overflow boundary causes a reduction in molding pressure and represents increased compound waste.
Lý đo là khi hợp chất cao su chảy qua vùng chảy tràn làm giảm áp suất khuôn và tương ứng với việc lãng phí các hợp chất cao su tăng lên.
Excess compound is generally removed in a post-moldingoperation, called deflashing.
Lượng dư này thường được loại bỏ khi tháo khuôn, gọi là quá trình loại bỏ phần thừa.
In Fig. 3.9 compound has flowed into, and partially filled, the overflow groove of a closed compression mold. Trong Hình 3.9 hợp chất cao su đã chảy vào và điền đầy một phần rãnh chảy tràn của khuôn ép đã đóng kín.
Design of overflows significantly affects molding operations. Thiết kết phần chảy tràn có ảnh hưởng đáng kể đến việc đúc khuôn.
Name: H3-11-1-19-11-2012 8-57-24 SA.png
Views: 1799
Size: 105.1 KB
Name: H3-11-2-19-11-2012 8-58-07 SA.png
Views: 1881
Size: 109.0 KB
Figure 3.11 Open compression mold with a core in the top plate

Hình 3.11 Khuôn ép mở với một cái lõi ở phần đế trên

Leader pins are unnecessary for molds that do not require alignment between the top and bottom plates, e.g., Figs. 3.8 and 3.9. Các chốt định vị không cần thiết cho các khuôn không yêu cầu sự thẳng hàng giữa phần đế trên và phần đế dưới, ví dụ, Hình 3.8 và 3.9.
This contrasts with Fig. 3.11, where engaged leader pins and bushings align core and cavity. Điều này trái ngược với Hình 3.11, khi các chốt định vịvà các bạc lót được cài vào làm thẳng hàng phần lõi và lỗ khuôn.
Mold plates must securely anchor leader pins and bushings to their mold. Các đế khuôn phải đảm bảo giữ chặt các chốt định vị và các bạc lót vào khuôn của chúng.
Leader pins should terminate in a through hole rather than a blind hole to facilitate their repair and replacement.
Các chốt định vị nên đi hoàn toàn qua một lỗ chốt xuyên suốt hơn là làm lỗ cụt tạo điều kiện để sửa chữa và thay thế chúng.
They should be appropriately dimensioned and hardened to withstand the stress and wear during subsequent mold-assembly and also during mold closing and opening in service.
Chúng phải có kích thước và có độ cứng thích hợp để chịu được ứng suất và mài mòn trong quá trình lắp khuôn sau đó và cũng trong quá trình đóng và mở khuôn trong thực tế.
Leader pin diameters should be a minimum of 0.875 in.
Đường kính các chốt định vị nhỏ nhất là 0.875 inch.
Of course mold size and other factors affect this diameter. Dĩ nhiên kích thước khuôn và những yếu tố khác ảnh hưởng đến đường kính này.
A two-plate mold can be used for shallow molded articles that do not require alignment between plates. Khuôn hai đế có thể được sử dụng cho các chi tiết đúc khuôn nông, chúng không yêu cầu sự thẳng hàng giữa các đế.
A three-plate mold is usually necessary for deep articles to facilitate removal of the molded article from its cavity.
Khuôn ba đế thì luôn cần thiết cho các chi tiết sâu để tạo điều kiện lấy các chi tiết đúc khuôn khỏi lỗ khuôn của nó.


Nguồn tài liệu: Engineered Rubber Products - Introduction to Design, Manufacture and Testing, trang 34 - 36
Tác giả: John G. Sommer
Nhà xuất bản: Hanser Publications, 2009
Người dịch đề nghị: Nhóm nghiên cứu, Phòng thử nghiệm cao su vLAB
Hỗ trợ: Quốc Anh, Cao Su Đức Minh

Submit "Khuôn ép cao su" to facebook Submit "Khuôn ép cao su" to Digg Submit "Khuôn ép cao su" to del.icio.us Submit "Khuôn ép cao su" to StumbleUpon Submit "Khuôn ép cao su" to Google

Thể loại
Tài liệu Anh-Việt