• Hướng dẫn thống nhất phân loại cao su tổng hợp

    (HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố phân loại thống nhất mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 thuộc nhóm 40.02. Theo Bộ Tài chính, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Danh mục hàng hóa XNK ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa…

    Vui lòng xem thêm thông tin tại: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-ta...-tong-hop.aspx

  • Giới thiệu về www.caosu.org