• Kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khả năng thay thế chất xúc tác Selenium sử dụng trong phương pháp Kjeldahl để xác định hàm lượng Nitrogen của cao su thiên nhiên

    Mục tiêu nhiệm vụ nhằm nghiên cứu tìm ra hỗn hợp xúc tác gồm các hóa chất an toàn cho kiểm nghiệm viên để thay thế chất xúc tác Selenium trong tiêu chuẩn xác định hàm lượng Nitrogen theo phương pháp Kjeldahl (ISO:1996; TCVN 6091:2004). Đánh giá kết quả qua so sánh liên phòng với các phòng kiểm nghiệm trong và ngoài nước.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại: http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/43...ien-nhien.aspx

  • Giới thiệu về www.caosu.org