tranthihuong

  1. Giới thiệu sách ”Analysis of Rubber and Rubber-like Polymers, 4th Edition”

    Sách này của nhà xuất bản Springer, được viết bởi tác giả M.J. Loadman. Sách được xuất bản vào năm 1999, dày 378 trang.

    Ấn bản thứ 4 của sách này cung cấp thông tin về các kỹ thuật phân tích cao su và các polymer giống cao su. Cấu trúc của nó vẫn được duy trì như các ấn bản trước đó. Trong đó, mỗi chương được mở rộng, giới thiệu chi tiết về các phương pháp phân tích, hơn là ...
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh đính kèm