tranthihuong

  1. Giảm sự biến dạng dư của sản phẩm cao su

    Trong một số ứng dụng thực tế, các sản phẩm cao su được yêu cầu giữ nguyên hình dạng, kích thước ban đầu sau khi chịu nén hoặc kéo. Tuy nhiên, các sản phẩm cao su thường biến dạng dư sau khi chịu ngoại lực tác dụng. Những hướng dẫn chung sau đây sẽ giúp giảm sự biến dạng dư của sản phẩm cao su.

    Đầu tiên, sử dụng cao su nền có khối lượng phân tử trung bình cao để giảm ...