tranthihuong

  1. Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa

    Có nhiều nghiên cứu về tác động của bột cao su lên tính chất cơ học của cao su lưu hóa. Các yếu tố ảnh hưởng tính năng của cao su lưu hóa gồm kích thước, độ cứng và mức lão hóa của bột cao su; hàm lượng chất độn trong bột cao su và tương tác giữa cao su và hạt độn. Một số kết quả được tóm tắt như sau.

    Ở mức độn bột cao su thấp (tới khoảng 20 phr), sự giảm sút các ...